Så jobbar Abstracta mot FNs globala mål

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet och vi utvärderar ständigt hur vi kan reducera vårt klimatavtryck ytterligare. Det sker konstant en kartläggning av områden Abstracta kan förbättra och en tydlig tidsplan för när, var och hur det ska vara åtgärdat. Så vad gör vi rent konkret?
Som grund för vårt hållbarhetsarbete ligger FNs Globala mål – den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling. Vi har pekat ut fem områden där vi kan göra störst skillnad.

abstracta fns globala mål 03

FNs globala mål nr 3 -Hälsa & Välbefinnande
Att skapa bra och hälsosamma ljudlandskap bidrar till ökad arbetsglädje, kreativitet samt ökar välbefinnandet på arbetsplatser. Vi lever som vi lär och eftersträvar detsamma i vår egen verksamhet.
Abstracta jobbar för hälsa och välbefinnande genom att:

✔ Vi utvärderar och säkerställer kontinuerligt att våra medarbetare mår bra och trivs på jobbet. Medarbetarundersökning genomförs vartannat år och vi kan på så vis ringa in förbättringspunkter.

✔ Det sker inga hälsofarliga utsläpp från vår egen fabrik

✔ Vi har helt fasat ut hälsofarliga kemikalier i vår egen produktion

✔ Vi utvärderar ständigt risker i arbetsmoment och förhåller oss till ”hängslen-och-livrem”-principen. Ingen medarbetare ska riskera att skadas i sitt arbete!

✔ Vi lyfter blicken och arbetar med att ställa samma krav på våra leverantörer för att skapa en kedjereaktion

abstracta fns globala mål 05

FNs globala mål nr 5 -Jämställdhet
Mångfald berikar! För oss på Abstracta är jämställdhet en självklarhet och vi har nolltolerans mot diskriminering i alla dess former. Vi tolererar inte kränkande särbehandling eller trakasserier i någon form.
Arbetsvillkor, rättigheter, lönesättning och utvecklingsmöjligheter ska vara likabehandlande. Rekryteringsprocesser ska göras på grundval av kompetens och lämplighet för befattningen och det finns alltid en plan för kompetensutveckling och karriärutveckling. Vi ställer samma krav på våra underleverantörer.
Vår bolagsstyrelse i Lammhults Design Group består för närvarande av fyra kvinnor och två män.

abstracta fns globala mål 08

FNs globala mål nr 8 -Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Abstracta är certifierat enligt ISO 45001 – en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Vi tillhandahåller en säker arbetsplats och gör ständigt riskanalyser för att upptäcka skaderisker. Det finns en nollvision mot farliga arbetsmoment i vår egen fabrik.

Systematiska leverantörsbedömningar görs för att hitta leverantörer som har lika högt satta miljömål som vi! Genom att hålla nere antalet leverantörer kan vi ställa höga krav. Därför är vår uttalade policy att vi ska hålla oss till enbart 20 st utvalda leverantörer som genererar 80% av vår totala inköpsvolym.

Vi tror på god grannsamverkan! 54% av våra inköp görs från leverantörer i Sverige och majoriteten av dem är faktiskt lokalt förankrade i södra Sverige. Enbart 6% av våra inköp görs från länder utanför Europa.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela samhället. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt i flera led.

abstracta fns globala mål 12

FNs globala mål nr 12 -Hållbar produktion och konsumtion

Vi är stolta över att vara kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Certifieringen är internationellt accepterade standarder som fastställer miljö- och verksamhetsprocesser.

Först och främst tror vi på väldesignade produkter som håller över tid! Produkter har inte ett existensberättigande genom att enbart lösa ett problem. Vi arbetar med några av samtidens mest intressanta formgivare för att ge våra akustikprodukter ett tidlöst formspråk. Vi använder enbart material av högsta kvalitet som gör att produkterna får en så lång livslängd som möjligt.

Abstracta jobbar för ett cirkulärt fokus i alla led. För varje år utökar vi t ex andelen återvunnet material i våra produkter.
Vi tillhandahåller sedan år 2020 en återbrukstjänst. Våra kunder kan returnera sina uttjänta Abstracta-produkter så återbrukar vi produkterna och komponenterna på bästa möjliga sätt.
Vår egen fabrik i Lammhult drivs av 100% förnybar elektricitet.

Vi kartlägger ständigt de delar av vår verksamhet som genererar CO2-utsläpp (transporter, produktion, råmaterialprocess, egna resor etc.) De delar som vi i nuläget inte kan påverka, klimatkompenseras istället. Det sker t ex genom finansiering av olika typer av miljöprojekt eller genom att köpa loss utsläppsrätter som vi inte använder.

Många av våra produkter är textilklädda och textilindustrin är som helhet resurs- och energikrävande. Vi väljer därför att arbeta uteslutande med textilleverantörer som har högt satta miljömål och produktion inom Europa.

abstracta fns globala mål 15

FNs globala mål nr 15 -Ekosystem och biologisk mångfald

Man skulle kunna uttrycka att träråvara är en del av vårt eget DNA, då vår egen fabrik i Lammhult är omgiven av de småländska trollskogarna. Vi är snart i hamn med att uppfylla målet att all vår träråvara kommer från hållbart skogsbruk, dvs enbart från leverantörer som är certifierade. Det är inte en omöjlighet att vi inom en snar framtid blir certifierade själva.

Vi undersöker hur vi ytterligare kan utöka andelen naturligt ljudabsorberande råvaror i våra produkter t ex, lin, hampa och kork.